fbpx

Algemene Voorwaarden

 

SAINT CLAIRMONT is geregistreerd in Arnhem met KVK nummer: 71281177

 

BTW nummer: NL001261279B84

 

Email: contact@saintclairmont.com

 

Clausule 1. | Algemeen

 

1.1 De algemene voorwaarden van SAINT CLAIRMONT hebben toepassing op alle aanbiedingen, producten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van SAINT CLAIRMONT. Door het bestellen van een item stemt u in met deze voorwaarden, zo gelieve te lezen, alvorens u een bestelling plaatst. Heeft u vragen met betrekking tot deze voorwaarden, contacteer SAINT CLAIRMONT op contact@saintclairmont.com of stuur ons een bericht via het contactformulier op de website.

 

Clausule 2. | Overeenkomst en Bestellen

 

De overeenkomst wordt bindend op het moment dat u uw order plaatst. SAINT CLAIRMONT zal de bestelling verwerken, nadat u heeft betaald. Tot die tijd blijft SAINT CLAIRMONT de volledige eigenaar van de producten.

 

2.2 Zodra uw bestelling is verwerkt ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat uw betaling is geaccepteerd en een e-mail met de factuur en de details van uw bestelling.

 

2.3 Alle afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie. Alle producten zijn handgemaakt, er kan dus verschil zitten in de producten. Als een product niet voldoet aan uw verwachting mag u het retourneren (zie clausule 6), maar het is geen reden om een klacht in te dienen.

 

Clausule 3. | Betaling en Betalings Methodes

 

Bij SAINT CLAIRMONT kunt u kiezen uit drie veilige betaalmethoden: Ideal, Paypall en Creditcard.

 

3.2 Als SAINT CLAIRMONT per ongeluk een onjuiste prijs op de website heeft staan – en het is duidelijk dat er een fout is gemaakt – hebben wij het recht dit aan te passen. Ook als u al het artikel besteld heeft.

 

3.3 Alle productprijzen vermeld op saintclairmont.com zijn inclusief belastingen, maar exclusief eventuele verzendkosten.

 

3.4 Al uw creditcard informatie zoals creditcardnummer, vervaldatum enz worden automatisch overgebracht via een gecodeerd veilig systeem naar de paymaster, zonder saintclairmont.com of anderen die toegang hebben tot de gegevens. Zelfs voor mogelijke restituties, worden de volledige creditcardgegevens niet zichtbaar. Als u met Visa of Eurocard/Mastercard extra betaalt, wordt bescherming verzorgd door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure Code).

 

Clausule 4. | Verzendkosten en Tijd

 

  • Bij een bestelling boven de €10,00 betaal je in Nederland geen verzendkosten. Bij een order onder de €10,00 betaal je €1,95 verzendkosten.

 

Clausule 5. | Levering

 

Levering 5.1 SAINT CLAIRMONT levert met Track & Trace via POST NL.

 

5.2 Als u per ongeluk een verkeerd afleveradres hebt ingevoerd, heeft u gekozen voor de verkeerde aflevering optie of u bent niet thuis wanneer POST NL heeft geprobeerd het pakket af te leveren – en er dus extra kosten zijn – berekent SAINT CLAIRMONT deze extra kosten aan u.

 

5.3 SAINT CLAIRMONT zal de bestelling zo snel mogelijk na betaling van de overeenkomst verzenden. SAINT CLAIRMONT streeft er altijd naar om ervoor te zorgen dat u uw bestelling ontvangt binnen de geschatte verzendtijd. Als dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook (omdat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of als de postdiensten in staking gaan), zullen wij u hier direct van op de hoogte brengen.

 

5.4 Tot en met de levering draagt SAINT CLAIRMONT de verantwoordelijkheid voor de order. Na de levering, zal de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan u.

 

5.5 Houd er rekening mee dat de levertijden in artikel 4 worden geschat. In het geval dat een product niet binnen de geschatte aankomstdatum aankomt, is het niet mogelijk om een claim te maken. U moet er rekening houden dat op bepaalde dagen in het jaar de post langer kan duren, bijv met de feestdagen en weersomstandigheden. SAINT CLAIRMONT zal echter altijd doen alles wat in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat uw bestelling op tijd aankomt.

 

Clausule 6. | Goedkeuringsperiode

 

6.1 SAINT CLAIRMONT streeft ernaar dat alle klanten blij zijn met hun aankoop. Wij raden u aan om de kwaliteit en kwantiteit te controleren binnen veertien werkdagen. Als iets niet klopt, stuur dan een e-mail naar contact@saintclairmont.com. In dit geval zullen wij u voorzien van een retour label.

 

Clausule 7. | Retour & Omruilen

 

7.1 Wij hopen natuurlijk dat u tevreden zult zijn met uw aankoop. Als u om een bepaalde reden niet blij bent met uw aankoop, heeft u veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u uw bestelling heeft ontvangen, om het product te retourneren.

 

7.2 De retour bon moet altijd bij in de doos gepakt worden.

 

7.3 U kunt het pakket met de retour bon sturen aan: SAINT CLAIRMONT zal u laten weten waar u het pakket naartoe kunt verzenden, als u de retour heeft aangegeven.

 

7.4 De kosten en de verantwoordelijkheid van de retourzending zijn voor uw rekening.

 

7.5 Als goederen zijn gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet, hebben wij het recht om geretourneerde artikelen te weigeren.

 

7.6 De terugbetaling vindt plaats na ontvangst en inspectie binnen 14 werkdagen.

 

7.7 SAINT CLAIRMONT kan de terugbetaling alleen overmaken naar de rekening waar de oorspronkelijke betaling vandaan kwam.

 

Clausule 8. | Garantie

 

8.1 Na de goedkeuringsperiode van veertien dagen (clausule 6.1) geeft SAINT CLAIRMONT een garantie van 6 maanden op de kwaliteit van het product. Als de kwaliteit van het product niet naar uw tevredenheid is, stuur dan een e-mail naar contact@saintclairmont.com. In dit geval zullen wij u voorzien van een retour label.

 

8.2 SAINT CLAIRMONT zal u voorzien van een passende oplossing, maar het is aan SAINT CLAIRMONT om te beslissen welke van de volgende opties wordt gebruikt.

 

  • Als het mogelijk is zullen wij het product repareren
  • Als het niet mogelijk is om het te repareren, zullen wij u voorzien van een nieuw product.
  • Als het niet mogelijk is te repareren en het product is niet meer op voorraad, zullen wij u terugbetaling aanbieden.

 

8.3 In geval van een restitutie vindt de restitutie (inclusief eventuele verzendkosten) plaats na ontvangst en controle binnen 14 werkdagen.

 

8.4 Indien wij repareren of het item vervangen, kan dit tot 14 werkdagen duren.

 

8.5 de garantie is nietig als het product een gebrek toont dat wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, als u of anderen hebben geprobeerd om het product te veranderen of gebruikt is op een manier waarvoor het artikel niet is bedoeld.

 

Clausule 9. | Auteursrecht

 

9.1 Alle foto’s en beelden weergegeven door SAINT CLAIRMONT zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van SAINT CLAIRMONT, kunnen geen foto’s en afbeeldingen worden gereproduceerd en gebruikt.

 

Clausule 10. | Bepalingen

 

10.1 Alle rechtsbetrekkingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

10.2 Heb je een opmerking of tip stuur dan een e-mail naar contact@saintclairmont.com en wij zullen u contacteren.

 

Deze bepalingen en voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt en werd van kracht, op 27-09-2021

 

Terms & Conditions

 

SAINT CLAIRMONT is registered in Arnhem with KVK number: 71281177

 

VAT number: NL001261279B84

 

Email: contact@saintclairmont.com

 

Clause 1. | General

 

1.1 The General Terms and Conditions of SAINT CLAIRMONT apply to all offers, products, orders, agreements and deliveries of SAINT CLAIRMONT. By ordering an item you agree to these conditions, so please read through them carefully before placing an order. If you have any queries relating to these conditions, please contact SAINT CLAIRMONT at contact@saintclairmont.com or send us a message via the contact form on the website.

 

Clause 2. | Agreement and Order

 

2.1 The agreement becomes binding at the time you place your order. SAINT CLAIRMONT will process your order after you have paid. Until that time, SAINT CLAIRMONT will remain the full owner of the products.

 

2.2 Once your order is processed you will receive a confirmation e-mail that your payment is accepted and an e-mail with the invoice and details from your order.

 

2.3 All images and specifications are an indication. Most products are hand crafted, so variation may occur. If a product does not meet your expectation you may return it (see clause 6), but it may not be a reason to file a claim.

 

Clause 3. | Payment and Payment Methods

 

3.1 At SAINT CLAIRMONT you can choose from three secure payment methods: Ideal, Paypall and Creditcard.

 

3.2 If SAINT CLAIRMONT posts, accidentally, an incorrect price on the website – and it is clear that it is a mistake – we have the right to adapt. Even though you already ordered the article.

 

3.3 All product prices shown on saintclairmont.com are including taxes but excluding shipping costs.

 

3.4 All your credit card information such as credit card number, expiration date etc. are automatically transferred via an encrypted secure system to the paymaster without saintclairmont.com or others having access to the data. Even for possible refunds the complete credit card information cannot be seen. If you pay with Visa or Mastercard additional protection is provided by special authentication methods (Verified by Visa or Mastercard Secure Code).

 

Clause 4. | Shipping Cost and Time

 

Orders above €10 within the Netherlands will be send in a letterbox with track and trace, delivery is free. Orders below €10 will be send for free, with a post stamp.

Clause 5. | Delivery

 

5.1 SAINT CLAIRMONT ships with Track & Trace by POST NL.

 

For world: If you choose for the option to send your order without Track & Trace, you agree that the package is not traceable and we can not tell you when the package will arrive.

 

If the package hasn’t arrived within the estimated time, there is a chance that your package is lost. There is a very small risk that this will happen, but if you choose to send without Track & Trace, you agree with this risk and it’s not our responsibility, therefore you can’t make a claim. When the package is send, you will receive an e-mail, from then on the responsibility is not ours.

 

5.2 If you accidentally entered an incorrect delivery address, haven chosen the wrong delivery option or are not home when DHL or POST NL has tried to deliver the package – and there are therefore extra costs – SAINT CLAIRMONT calculates these additional costs on to you.

 

5.3 SAINT CLAIRMONT will send the order as quick as possible after payment of the agreement. SAINT CLAIRMONT always strive to make sure you get your order in the estimated shipping time. If this is not possible, for whatever reason (because an article is temporarily out of stock or if post services are on a strike) you will be notified about this immediately.

 

5.4 Up to and including the delivery SAINT CLAIRMONT bears the responsibility for the order. After the delivery, the responsibility will be transferred to you.

 

5.5 Please note that the delivery times in clause 4 are estimated. In case a product does not arrive within the estimated arrival date it is not possible to make a claim. On some days the post can take longer than the estimated time, for example, the holiday season or weather issues. However, SAINT CLAIRMONT will always do everything in their power to make sure your order arrives on time.

 

Clause 6. | Approval period

 

6.1 SAINT CLAIRMONT strives that all customers are happy with their purchase. However, we advise you to check the quality and the quantity within fourteen workdays. If something is not correct please send an e-mail to contact@saintclairmont.com. In this case, we will provide you with a return label.

 

Clause 7. | Returns & Exchanges

 

7.1 We of course hope you will be satisfied with your purchase. If for some reason you are not, you have fourteen days from the date you received your order to return the product.

 

7.2 The return form always has to be included in the box.

 

7.3 You can send the package with the return form to:

 

SAINT CLAIRMONT will let you know where the package can be send to when the return has been notified.7.4 The costs and responsibility of the return shipment are for your account.

 

7.5 If goods are used, worn, damaged or incomplete we have the right to refuse returned items.

 

7.6 The refund will take place after receipt and inspection within 14 working days.

 

7.7 SAINT CLAIRMONT can only transfer the refund to the account where the original payment came from.

 

Clause 8. | Warranty

 

8.1 After the fourteen-day approval period (clause 6.1) SAINT CLAIRMONT gives a warranty of two months on the quality of the product. If the quality of the product is not to your satisfaction, please send an e-mail to contact@saintclairmont.com. In this case, we will provide you with a return label.

 

8.2 SAINT CLAIRMONT will provide you with a suitable solution, however it is up to SAINT CLAIRMONT to decide which of the following options will be used.

 

  • If it is possible to repair the product we will repair it
  • If it is not possible to repair the product, we will provide you with a new item
  • If it is not possible to repair the product and we do not have it in stock any more, we will offer you a refund.

 

8.3 In case of a refund, the refund (including any shipping costs) will take place after receipt and inspection within 14 working days.

 

8.4 If we repair or replace the item, this can take up to 14 working days.

 

8.5 The warranty is void if the product shows a defect which is caused by improper use, if you or others have made or attempted to make changes to the product or used it in a way for which the article is not intended.

 

Clause 9. | Copyright

 

9.1 All photos and images displayed by SAINT CLAIRMONT are copyrighted. Without written permission from SAINT CLAIRMONT, photos and graphics cannot be reproduced and publicly used.

 

Clause 10. | Disputes

 

10.1 All legal relations are exclusively governed by the Dutch law.

 

10.2 Do you have a comment or tip please send an e-mail to contact@saintclairmont.com and we will contact you.

 

These Terms and Conditions were last updated, and became effective, on 27-09-2021